065 830 23 45 office@ruskicentar.com
Select Page

Važno je napomenuti da kada se traži potvrda Apostil pečatom, potrebno je prethodno originalni dokumenat overiti pečatom Apostille u nadležnom sudu a zatim dostaviti sudskom prevodiocu koji osim sadržaja dokumenta prevodi i tekst pečata Apostil.

Radi se o pečatu kojim se overava originalni dokument ili overena fotokopija dokumenta (dakle ne prevod dokumenta) kako bi bio medjunarodno priznat u zemlji koja je zajedno sa Srbijom potpisnik Haške konvencije (odatle i naziv Haški pečat).  Inače, Apostiill-om se ne potvrdjuje istinitost sadržaja dokumenta već samo istinitost potpisa nadležnog službenika  i verodostojnost pečata koji nosi originalni dokument. Potvrdu Apostille potpisuje predsednik Opštinskog suda ili sudija koga on ovlasti i snabdevena je pečatom tog suda.

U Beogradu se Apostilom overa vrši u 1. Osnovnom sudu u ulici Nikole Tesle 42a, (nekadašnjoj zgradi Aeroinženjeringa) za dokumenta koja su izdata u Beogradu. Dokumenta koja su izdata u drugim gradovima overavaju se u sudovima u tim gradovima.

Nije neophodno da lice na koga glasi dokument lično podnese zahtev za overom Apostil već to može učiniti bilo koje drugo lice koje je u posedu dokumenta.

Za eventualna pitanja u vezi sa Apostillom, potrebno je pozvati međunarodnu pravnu pomoć koja se nalazi u Sudu u ulici Nikole Tesle 42a, u Beogradu, na telefon 011/655 37 24.

Ukoliko izdavalac dokumenta nije državni organ već npr. privatna ustanova, kompanija, škola , a traži se obavezna overa pečatom Apostille, moguće je dokumenat overiti na taj način  što ćete prethodno overiti istinitost fotokopije dokumenta od strane sudske ili opštinske službe, a zatim tako overenu fotokopiju dodatno overiti pečatom Apostille.

Trenutna cena takse za Apostille pečat iznosi 2.050 dinara a za overu je osim priznanice o uplati takse I originalnog dokumenta potrebno podneti I jednu njegovu običnu fotokopiju.  Inače, overa se vrši u toku istog dana.