065 551 34 34 office@ruskicentar.com

Tematika XVI međunarodnog kongresa

Beogradu je ukazana čast da ugosti slaviste iz čitavog sveta. Veza između slovenskih naroda, očuvanja tradicije i saradnje slavista u naučnim istraživanjima, veoma je važno za buduće naraštaje.

Grad Beograd podržava ovu međunarodnu organizaciju sa ciljem jačanja ugleda grada Beograda, kao i razvijanja međunarodnih, naučnih i kulturnih veza sa zemljama Evrope i sveta.

Predstavnici Filološkog fakulteta, Međunarodnog komiteta slavista i Slavističkog društva Srbije zahvalili su Gradu Beogradu na pokroviteljstvu i predstavnicima Grada na poklon darivali značajna dela vezana za slavistiku.

Tematika XVI međunarodnog kongresa slavista u Beogradu 2018. g. s dopunama unetim na zasedanju MKS u Pragu 31. avgusta 2015, usvojena na sastanku Predsedništva MKS u Beogradu 3. decembra 2015. godine

Na XVI međunarodnom kongresu slavista u Beogradu 2018. godine predviđene su četiri sekcije:

  • Jezik
  • Književnost, kultura, folklor
  • Pitanja slavistike
  • Specijalne teme Kongresa

 

JEZIK

1.1. Etimologija i uporedno-istorijska istraživanja slovenskih jezika

1.1.1. Poreklo praslovenskog jezika

1.1.1.1. Pitanja interakcije praslovenskog jezika s prabaltičkim jezikom

1.1.1.2. Praslovenski jezik i njegovi dijalekti

1.1.2. Slovenska glotogeneza

1.1.2.1. Uticaj neslovenskih jezika i jezičkih grupa na razvoj slovenskih jezika

1.1.3. Staroslovenski i crkvenoslovenski jezik

1.1.3.1. Uticaj staroslovenskog i crkvenoslovenskog jezika na formiranje slovenskih književnih jezika

1.1.4. Etimologija

1.2. Istorija slovenskih jezika

 

1.2.1. Istorijska gramatika slovenskih jezika

1.2.2. Istorijska semantika i leksikologija slovenskih jezika

1.2.3. Razvoj slovenskih jezika v uslovima jezičkog kontakta

1.2.4. Uzajamni odnos nacionalnih književnih jezika i narodnih dijalekata u različitim istorijskim periodima

 

1.3. Dialektologija slovenskih jezika

 

1.3.1. Slovenska lingvogeografija

1.3.2. Arealogija

1.3.3. Savremeni slovenski dijalekti, stanje njihove očuvanosti: vitalnost, dinamika,redukcija

1.3.4. Struktura savremenih slovenskih dijalekata: akcentologija, gramatika,leksička struktura

1.3.5. Dijalekatska leksikografija i leksikologija

1.3.6. Jezik grada

1.3.7. Istorija razvoja slovenskih dijalekata

1.3.8. Periferni dijalekti slovenskih jezika i kontakti s neslovenskim jezicima

1.3.9. Dijalekatska interferencija

1.3.10. Informatički dijalekatski fondovi

1.3.11. Onomastika

1.3.11.1. Etimologija ojkonima, hidronima, oronima

1.3.11.2. Onomastička leksikografija.

1.3.11.3. Kartografisanje slovenskog onomastičkog prostora

1.3.11.4. Onimska arealogija

1.3.11.5. Međuslovenske onimske veze

 

1.4. Gramatika savremenih slovenskih književnih jezika

 

1.4.1. Fonetsko-fonološke i prozodijske karakteristike slovenskih jezika

1.4.2. Akcentologija slovenskih jezika

1.4.3. Sistemskogramatičke osobine slovenskih jezika (morfologija, tvorba reči,sintaksa)

1.4.4. Teorijski i metodološki aspekti gramatičkih proučavanja slovenskih jezika

1.4.5. Međuslovenske jezičke interferencije i gramatički međuodnos slovenskih i neslovenskih jezika

1.5. Semantika, pragmatika i stilistika savremenih slovenskih jezika

 

1.5.1. Semantička pitanja slovenskih jezika na svim nivoima lingvističke analize

1.5.2. Leksika slovenskih jezika i leksički odnosi

1.5.3. Leksikografija slovenskih jezika

1.5.3.1. Onlajn rečnici slovenskih jezika

1.5.4. Frazeologija slovenskih jezika

1.5.5. Lingvistika teksta i/ili diskurs analiza

1.5.6. Lingvistička i funkcionalna stilistika slovenskih jezika

1.5.7. Pragmatička istraživanja u slovenskim jezicima

1.5.8. Teorijski i metodološki aspekti semantičkih/stilističkih/pragmatičkih proučavanja slovenskih jezika

1.5.9. Međuslovenske jezičke interferencije i semantički/stilistički/pragmatički međuodnos slovenskih i neslovenskih jezika

1.5.10. Slovenska terminologija i terminografija

1.5.11. Konfrontaciono proučavanje savremenih slovenskih jezika

 

1.6. Interdisciplinarna istraživanja slovenskih jezika

 

1.6.1. Sociolingvistika

1.6.2. Jezička politika.

1.6.2.1. Nacionalni (slovenski) programi jezičke politike

1.6.2.2. Jezička i obrazovna politika Evropske unije i učenje slovenskih jezika kao stranih

1.6.2.3. Multilingvizam

1.6.3. Psiho- i neurolingvistika

1.6.4. Lingvokulturologija.

1.6.5. Etnolingvistika

1.6.6. Tipologija

1.6.7. Računarska lingvistika.

1.6.8. Korpusna lingvistika.

1.6.9. Internet-resursi slovenskih jezika

1.6.10. Glotodidaktika

 

1.7. Standardizacija i norma slovenskih jezika

 

1.7.1. Problemi normiranja slovenskih standardnih jezika

1.7.2. Pitanja pravopisa i grafematike

1.7.3. Razvoj standardnojezičkih normi

1.7.4. Inovacije u standardnojezičkim normama

1.7.5. Internet-komunikacija i problemi savremene norme u slovenskim jezicima

1.7.6. Slovenski književni mikrojezici, pitanja formiranja, funkcionalnog razvoja i standardizacije

 

2. KNJIŽEVNOST, KULTURA, FOLKLOR

 

2.1. Interdisciplinarna istraživanja slovenskih književnosti

2.1.1. Tekstološka istraživanja slovenskih književnosti

2.1.2. Digitalizovani produkti

2.1.3. Interakcija slovenskih književnosti s neslovenskim

2.1.4. Slovenski jezici i kulture u doba informacionih tehnologija

2.1.5. Slovenske književnosti i kulture u komparativnoj, interliterarnoj i interkulturalnoj perspektivi

 

 

2.2. Razvoj slovenske pismenosti

 

2.2.1. Slovenska pismenost u različitim etapama svog razvoja

2.2.2. Pismena tradicija Ćirila i Metodija i njena recepcija u slovenskim književnostima

2.2.3. Nova izdanja spomenika slovenske pismenosti

2.3. Slovenske književnosti i srednjovekovlje

2.3.1. Poetika srednjovekovne književnosti

2.3.2. Žanrovi srednjovekovne književnosti

2.3.3. Uzajamne veze slovenskih književnosti i kultura u srednjem veku

 

2.4. Istorija slovenskih književnosti i razvoj teorijsko-metodoloških znanja

 

2.4.1. Stilske formacije u slovenskim književnostima

2.4.2. Žanrovi u slovenskim književnostima

2.4.3. Teorija, istorija stiha i uporedna slovenska metrika

2.4.4. Književne tradicije i slovenske književnosti danas

2.4.5. Uzajamne veze i dodiri slovenskih književnosti i kultura

2.4.6. Teorijski aspekti proučavanja savremenih slovenskih književnosti

 

2.5. Prevodi slovenskih književnosti kao kulturni transferi

2.5.1. Slovenski i međuslovenski prevodi

2.5.2. Proces prevođenja: lingvističke i književne transmisije kulturnih znakova

2.5.3. Prevod i nasleđe antike, vizantijske, judeohrišćanske i islamske tradicije u slovenskim književnosti i kulturama

2.5.4. Prevod kao činilac filozofske, religijske i političke misli Slovena

 

2.6. Književnoistorijsko znanje, književna kritika i publicistika

 

2.6.1. Periodika u slovenskim književnostima i kulturama: posrednik, pokazatelj poetičkih promena, stilskih epoha, žanrova

2.6.2. Dekanonizacija i rekonstrukcija (nacionalne) književne istorije

2.6.3. Publicistika i mediji: relativizacija/afirmacija kulturnog i književnog identiteta

2.6.4. Vrednosti i (slovenska) književna kritika

 

2.7. Slovenske književnosti – religija – filozofija – politika – kultura

 

2.7.1. Filozofska, religiozna i politička misao Slovena

2.7.2. Nasleđa antike, vizantijske i judeohrišćanske tradicije u slovenskim književnostima i kulturama

2.7.3. Dijalog Istok–Zapad u slovenskim književnostima i kulturama

2.7.4. Problemi uzajamne recepcije nacionalnih kultura

2.7.5. Slavistika i nacionalne ideologije u slovenskim zemljama

 

2.8. Slovenske književnosti i kulturno nasleđe u HHI veku

 

2.8.1. Evropeizacija/globalizacija i slovenske književnosti

2.8.2. Interkulturna i interliterarna prožimanja slovenskih književnosti i kultura

2.8.3. Književne i kulturne „utopije“ – panslavizam danas

2.8.4. Slavistika i problemi (post)kolonijalizma u savremenom svetu

2.8.5. Problem egzila/azila/(e)migracija u slovenskim književnostima i kulturama

2.8.6. Mi i drugi (s antropološkog i socijalnog aspekta) u slovenskim književnostima i kulturama

2.8.7. Evropske književne i kulturne paradigme i slovenske književnosti i kulture

2.8.8. Književnost slovenskih dijaspora

 

 

2.9. Slovenski folklor, folkloristika i mitologija u internacionalnom kontekstu

 

2.9.1. Slovenski folklor i druge etnokulturne tradicije

2.9.2. Sakupljači i istraživači folklora slavističke orijentacije

2.9.3. Mitološke osnove folklora

2.9.4. Reč i obred

2.9.5. Opšte i regionalno u folkloru

2.9.6. Žanrovi „živog“ folklora danas

2.9.7. Tekstologija folklora

2.9.8. Folklor i književnost

2.9.9. Savremeni folklor; postfolklor

 

3. PITANJA SLAVISTIKE

3.1. Istorija slavistike

3.1.1. Slavističke škole i njihov doprinos lingvistici i nauci o književnosti

3.1.2. Slavistika iz perspektive istorije školstva i pedagoških ideja

3.1.3. Slavistika u XX veku: pravci, kontroverze i nasleđe

3.1.4. Velikani slavistike: novi pogledi na nasleđe istaknutih slavista

3.1.5. Jubileji i godišnjice:

3.1.5.1. Nikolaj Kostomarov i Pantelejmon Kuliš u istoriji kulture Slovena (povodom 200-godišnjice ukrajinskih naučnika i pisaca.

3.1.5.2. [ovde se očekuju konkretizacije teme 3.1.5. u pojedinačnim referatima,prema primeru podteme 3.1.5.1.]

3.1.6. Pregled istoriografije slavistike u nacionalnim centrima

3.2. Teorija i metodologija slavistike

3.2.1. Tradicija i inovacija u metodologiji slavistike

3.2.2. Slavistika i nove naučne paradigme u humanistici

3.2.3. Slavistika u komparativnoj perspektivi

3.2.4. Slavistika i studije kulture

3.2.5. Uži i širi pristup slavistici

3.2.5.1. istorijske, društvene i ekonomske prilike u slovenskim zemljama kao predmet slavističkih istraživanja

 

3.2.6. Slavistika i interdisciplinarna istraživanja

3.3. Perspektive slavistike

3.3.1. Pravci razvoja slavistike u XXI veku

3.3.2. Slavistika i globalizacioni procesi

3.3.3. Slovenski svet van granica Evrope

 

3.4. Teorijsko-metodološki aspekti proučavanja i nastave slovenskih jezika,književnosti i kultura

3.4.1. Metodološki problemi i perspektive visokoškolske nastave slovenskih jezika,književnosti i kultura

3.4.2. Pravci razvoja savremenih istraživanja nastave slovenskih jezika,književnosti i kultura

4. SPECIJALNE TEME KONGRESA

4.1. Dvesta godina Srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića i Vukov značaj u slavistici

4.2. Aleksandar Belić u istoriji slavistike

4.3. 1918. godina i razvoj slovenskih jezika i književnosti i njihov